El Paso Tapas Bar
3A1 Dundas Street, Edinburgh EH3 6QG, UK
Edinburgh EH3 6QG UK
Teléfono: +44 131 467 5506
Url: http://elpasoedinburgh.co.uk