PRINCESHA GRESA RESTAURANT
23 Fehmi Agani, Prishtinë
23 Fehmi Agani Prishtinë
Teléfono: +383 38 245 841
Url: http://restaurantgresa-ks.com