Saigón
Hotel Maria Cristina, Okendo Kalea, 1, 20004 Donostia, Gipuzkoa
20004 Donostia
Teléfono: 943 42 66 89